AMK soteli: opiskelu ja työelämä

AMK sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan alle sisältyy monta erilaista koulutusta ja ammattia.

Suosituimpia koulutuksia ovat

 • sosionomin
 • sairaanhoitajan
 • fysioterapeutin
 • ensihoitajan ja
 • terveydenhoitajan koulutukset.

Yhteistä kaikille sotelialan ammateille on ihmisten parissa työskentely. Alalla työskentelevät toimivat hyvin erilaisissa tehtävissä auttaen ihmisiä muun muassa terveyden, hyvinvoinnin, liikunta- ja toimintakyvyn sekä kauneudenhoidon parissa.

Sotelialalta valmistuneet voivat työskennellä sekä kuntien että yksityisten yritysten palveluksessa. Osassa ammateissa on mahdollista työskennellä myös itsenäisenä yrittäjänä.

 • Opiskelu soteli-alalla

  Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala kattaa laajan kirjon erilaisia ammatteja ja erikoistumisvaihtoehtoja. Opiskelijat voivat valita esimerkiksi sairaanhoitajan, kätilön, fysioterapeutin, sosionomin tai liikunnanohjaajan urapolun. Opiskellessaan tällä alalla, opiskelijat pääsevät työskentelemään ihmisten kanssa päivittäin. He voivat auttaa ihmisiä parantamaan terveyttään, hyvinvointiaan tai ulkonäköään.

  Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan opinnot kestävät 3,5-4,5 vuotta. Opinnot koostuvat:

  • perusopinnoista
  • ammattiopinnoista
  • vapaasti valittavista opinnoista
  • työharjoittelusta ja
  • opinnäytetyöstä. 

   

  Fysioterapeutin opinnoissa perehdyt muun muassa kehon toimintaan ja mekaniikkaan, ihmisen kasvuun ja kehitykseen, kuntoutukseen sekä harjoittelet fysioterapiamenetelmiä niin koulussa kuin fysioterapiayksikössäkin.

  Sairaanhoitajan perusopinnoissa opit alan eettiset periaatteet ja valmiudet toimia hoitotyössä.

  Kätilön tutkinto on kaksoistutkinto, jossa opiskellaan sekä kätilön, että sairaanhoitajan tutkinnot.

  Sosionomin opinnoissa keskitytään kehittämään vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja, sekä tutustutaan kuntouttaviin työmenetelmiin.

  Liikunnanohjaajaksi opiskellessa keskeisiä aiheita ovat esimerkiksi liikunnan pedagogiikka, liikuntajohtaminen, terveyden edistäminen, työelämän kehittämisosaaminen sekä liikuntapalvelut ja yrittäjyys.

 • Työelämä

  Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalla työskennellään ihmisten ja heidän hyvinvointinsa parissa.

  Sairaanhoitajat ja kätilöt työllistyvät sairaaloihin, terveyskeskuksiin ja erilaisiin hoitolaitoksiin, tai he voivat toimia itsenäisinä ammatinharjoittajina.

  Valmistuneena fysioterapeuttina voit työskennellä joko yrittäjänä tai toisen yrityksen palveluksessa. Työnkuvaan kuuluu ihmisen terveyden edistäminen tukemalla hänen toiminta- ja liikuntakykyään.

  Sosionomin perusopinnot antavat valmiudet toimia monissa eri tehtävänimikkeissä esimerkiksi:

  • vammais-, nuoriso- ja vanhustyössä
  • päihde- ja mielenterveystyössä
  • maahanmuuttajatyössä tai
  • oppilas- ja opiskelijahuollossa.

   

  Liikunnanohjaajat työskentelevät mm. kuntien, liikuntajärjestöjen ja -seurojen tai yksityisten liikunta- ja hyvinvointiyritysten palveluksessa tai itsenäisinä yrittäjinä.