Psykologian opiskelu ja työelämä

Psykologian opiskelu ja työelämä

Psykologia on laaja-alainen tieteenala ja ammattiala, jota tarvitaan kaikkialla, missä on ihmisiä. Psykologia tutkii ihmistä ja psyykkisiä toimintoja. Psykologin koulutuksessa perehdytään psykologian tieteellisiin lähtökohtiin, tutkimukseen ja teorioihin sekä psykologian sovelluksiin. Opiskelun ja tutkimuksen painopistealueet vaihtelevat yliopistoittain. Monet opiskelijat pääsevät kiinni työelämään jo opintojen aikana.

Psykologin ammattinimike on suojattu, ja lupaa toimia psykologina tulee hakea sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta, VALVIRA:lta

 • Opiskelupaikkakunnat: Missä psykologiaa voi opiskella?

  Psykologiaa voi opiskella suomeksi Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen, Turun ja Oulun yliopistoissa. Åbo Akademissa voi opiskella psykologiksi ruotsin kielellä.

  Helsingin yliopisto

  Helsingin psykologian opinnoissa ja tutkimuksessa korostuvat havainto- ja kognitiivinen psykologia, kehityspsykologia, kliininen psykologia, liikenne-, neuro- ja persoonallisuuspsykologia, psykometriikka ja metodologia sekä työ-, teknologia- ja organisaatiopsykologia.

  Turun yliopisto

  Turun painopistealueet ovat kehityspsykologia, kognitiivinen ja neuropsykologia, persoonallisuus- ja sosiaalipsykologia, kliininen psykologia ja psykologian tutkimusmenetelmät.

  Tampereen yliopisto

  Tampereella tutkimus kattaa seuraavat alueet: kehitys- ja persoonallisuuspsykologia, terveyden ja mielenterveyden psykologia, kognitiivinen ja neuropsykologia, työ- ja organisaatiopsykologia sekä psykologian tutkimusmenetelmät.

  Jyväskylän yliopisto

  Jyväskylän yliopisto on keskittynyt kehitys-, persoonallisuus-, neuro- ja työpsykologiaan sekä kliiniseen psykologiaan.

  Oulun yliopisto

  Oulun yliopistossa tarjottavassa psykologian koulutuksessa keskitytään työ- ja organisaatiopsykologian peruskysymysten ohella työhyvinvointiin ja hyvinvoinnin psykologiaan sekä käsitellään työssä jaksamista ja ikääntymisen ja teknologian asettamia haasteita ja mahdollisuuksia. Lasten ja nuorten sosioemotionaalisten ongelmien ymmärtäminen ja hoitaminen psykologisten interventioiden kautta on toinen painoalue uudessa tutkinto-ohjelmassa Oulun yliopistossa.

  Itä-Suomen yliopisto

  Itä-Suomen yliopiston painopistealueita ovat elämänkulku, koulutus ja kasvatus, kliininen psykologia ja terveyspsykologia sekä hyvinvointi työssä ja opiskelussa.

  Erikoistumisesta huolimatta psykologian opetusta tarjoavat yliopistot toimivat yhteistyössä. Opiskelijat voivat opiskella psykologian opintoja myös toisesta yliopistosta. Psykologian koulutusyksiköt tekevät myös runsaasti yhteistyötä Psykonet-verkoston avulla.

  Tarkemmin opiskelusta ja opintojen sisällöistä kussakin yliopistossa voit lukea yliopistojen verkkosivuilta. 

 • Psykologian opiskelu

  Psykologian koulutusohjelmassa opiskelija hankkii perusvalmiudet oppimansa tiedon ammatilliseen soveltamiseen psykologian eri osa-alueilla, kuten persoonallisuus-, organisaatio- ja havaintopsykologiassa.

  Psykologian opintojen suoritustapoja:

  • luennot
  • harjoitukset
  • itsenäiset tutkimustehtävät
  • kirjallisuuden lukeminen ja tentti
  • ammatillinen harjoittelu (maisterivaiheessa)

   

  Ensimmäisten vuosien psykologian opinnoissa perehdytään psykologian tieteellisiin lähtökohtiin, tutkimukseen ja teorioihin sekä psykologian sovelluksiin. Kolmantena vuonna alkavat syventävät opinnot ja ammattikäytännön kurssit. Psykologian opintoihin sisältyy opetusta myös sen lähitieteistä, esimerkiksi kasvatus- ja tutkimusmenetelmäopintoja.

  Psykologia pääaineena voi suorittaa psykologian kandidaatin ja maisterin tutkinnot. Opiskelija saa suoraan tutkinnonsuoritusoikeuden maisteriopintoihin asti. Psykologian kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, joka koostuu 180 opintopisteestä. Sen suorittaminen vie aikaa keskimäärin kolme vuotta. Psykologian maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja sen laajuus on 150 opintopistettä. Maisteriopintoihin sisältyy viiden kuukauden työharjoittelu, jonka suoritettuaan valmis maisteri voi anoa psykologin ammattinimikettä ja työskennellä laillistettuna psykologina.

  Mikäli opiskelija ei suorita psykologiharjoittelua, hän valmistuu filosofian maisteriksi. Tämä tutkinto ei anna psykologin pätevyyttä, mutta sen suorittaneet voivat toimia opettajina ja tutkijoina. Maisteritutkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa erikoistumisopintoja esimerkiksi eri terapiamuotojen parissa tai suorittaa yliopistollinen jatkotutkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto.

 • Psykologin työ ja työelämä

  Vuosittain maamme eri yliopistoista valmistuu yli 300 uutta psykologia. Monet opiskelijat pääsevät kiinni työelämään jo opintojen aikana, varsinkin pääkaupunkiseudulla. Valmistumisen ja käytännön harjoittelun jälkeen psykologin ammatin harjoittamisoikeutta anotaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta, VALVIRA:lta. Psykologi on suojattu ammattinimike.

  Kansainvälisesti vertailtuna suomalaiset psykologit ovat monella tavalla poikkeuksellisessa asemassa: alan työllistymisnäkymät ovat laajat ja työllisyystilanne hyvä, tutkinto on arvostettu ja opiskelujärjestelmämme tuottaa osaavia ammattilaisia.

  Noin 60 % psykologeista työskentelee kuntasektorilla. Yksityissektorilla työskentelee noin 15 % psykologeista ja lähes saman verran on päätoimisia ammatinharjoittajia ja yrittäjiä. Yliopistolla ja valtiolla molemmilla työskentelee noin 5 % psykologeista.

  Psykologeja työskentelee esimerkiksi perheneuvoloissa, kouluissa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa, työterveyshuollossa ja yrityksissä esim. henkilöarvioinnin parissa tai konsulttina. Psykologi voi toimia myös esim. liikenne- tai oikeuspsykologina. Työllistymismahdollisuudet ovat siis kaikkiaan monipuoliset.

 • Psykologin palkka

  Psykologien keskimääräiset kuukausipalkat vuonna 2021:

  • kuntasektorilla 3 957 €
  • valtiolla 4 005€
  • yksityisellä sektorilla 4 024 €

   

  Palkkaukseen vaikuttaa sijainti, toimiala, työkokemus sekä koulutusaste.

  (Edellä mainitut palkkatiedot perustuvat Duunitorin palkkavertailuun.)