Yleinen  •  08.09.2022

Todistusvalinnalla vai pääsykokeella yliopistoon?

Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen myötä vähintään puolet yliopistojen opiskelupaikoista jaetaan yo-todistuksen perusteella ja loput valintakokeella. Toisin sanoen opiskelija voi siis hakea kouluun kahta eri reittiä, joko suoraan ylioppilastodistuksella tai valintakokeella.

 

Ketkä hyötyvät todistusvalinnasta?

Todistusvalinnasta hyötyvät opiskelijat, jotka tietävät jo lukiossa, mihin aikovat hakea. He voivat valita ja keskittyä kirjoittamaan aineita, joista alan todistusvalinnassa saa parhaiten pisteitä. Ylioppilaskoe riittää tarvittavan osaamisen osoittamiseen, jolloin erillistä valintakoetta ei enää tarvitse suorittaa.

Nykyisen todistusvalinnan pisteytyksen ongelmana kuitenkin on, että se painottaa hakukohteesta riippumatta vahvasti matematiikan ja luonnontieteen osaamista. Tämän seurauksena moni tulee valinneeksi lukiossa aineita todistusvalinnan näkökulmasta, mutta jotka todellisuudessa eivät aidosti kiinnosta. Tämä lisää jaksamiseen ja motivaatioon liittyviä haasteita. Toisaalta taas luonnontieteestä kiinnostuneet hyötyvät lukioaikana opiskeltavista sisällöstä myös jatko-opintojen näkökulmasta.

Kenen kannattaa hakea pääsykokeella?

Valintakokeeseen kannattaa valmistautua, jos ei ole täysin varma siitä, että omat arvosanat ylittävät reilusti todistusvalinnan rajan. Tiedot todistusvalinnan tuloksista tulevat hyvin lähellä valintakoetta, joten hakija ei voi jäädä odottamaan tuloksia ja vasta sitten aloittaa valmistautumista.

Todistusvalinnan pisterajoissa voi olla vuosittain isojakin heilahduksia. Näin kävi esimerkiksi kasvatustieteessä keväällä 2022. Joissain koulutusohjelmissa todistusvalinnan raja nousi jopa 20 pistettä edelliseen kevääseen verrattuna. Tämän johdosta moni hakija jäi ilman opiskelupaikkaa, koska ei ollut valmistautunut osallistumaan valintakokeeseen.

Joillakin aloilla, esim. lääketieteen koulutuksissa, psykologiassa ja oikeustieteessä todistusvalinta on rajattu ainoastaan ensikertalaisille hakijoille. Näillä aloilla aiemmin tutkinnon suorittaneet ja alanvaihtajat voivat saada opiskelupaikan vain pääsykokeen kautta.

Vanhamuotoisen yo-todistuksen suorittaneet eivät myöskään saa tutkinnostaan pisteitä nykyisessä todistusvalinnassa. Nyt arvosanojen korottamista suunnittelevien kannattaa myös huomioida, että todistusvalinnan uusi pisteytystaulukko otetaan käyttöön 2026, jolloin ennen sitä kirjoitettujen arvosanojen painoarvo voi olla muutaman vuoden kuluttua erilainen.

Ammattikoulun käyneillä ei toistaiseksi ole mahdollisuutta hakea todistusvalinnalla vaan
ainoa väylä yliopisto-opintoihin on valintakoe.

Onko myöhemmin opinnoissa merkitystä sillä, kummalla valintatavalla tulee valituksi?

Kummallakin valintatavalla valitut opiskelijat suorittavat täysin samat opinnot, joten valintatavalla ei ole tästä näkökulmasta merkitystä.

Valintatavalla voi kuitenkin olla vaikutusta myöhempään opintomenestykseen sekä opintojen keskeyttämiseen Tähän liittyen on parhaillaan tekeillä laaja tutkimus, jossa arvioidaan todistusvalinnan pisteytyksen toimivuutta, eri valintakriteerien vaikutusta valituksi tulemiselle, todistusvalinnalla valittujen opiskelijoiden opintomenestystä, valintakokeilla mitattavien tietojen ja taitojen merkitystä opiskelijavalinnassa. Tutkimustulosten perusteella on tarkoitus tehdä muutoksia vuosien 2025 ja 2026 opiskelijavalintoihin ja näistä tiedotetaan ensi vuonna.

Oman kokemukseni ja työni kautta tekemieni opiskelijahaastattelujen perusteella voin kuitenkin todeta, että valintakokeeseen valmistautuminen ja valintakoekirjallisuuden opiskelu valmistaa hakijaa tuleviin opintoihin erityisesti sellaisilla aloilla, joita ei opiskella lukiossa. Valintakokeen avulla hakija tutustuu alaan ja voi selvittää kiinnostaako kyseinen ala ylipäätään sekä opiskella alan käsitteistöä ja kehittää opinnoissa vaadittavia opiskelutaitoja.

 

 

 

Mia Göcer

Valmennusjohtaja, KM

Eezy Valmennuskeskus Oy