Historia

 • Historian kurssilta helpotusta ajanhallintaan

  Kurssilta saat valmiin aikataulun ja pääset tehokkaaseen lukurytmiin välittömästi valintakoemateriaalin ilmestyttyä. Kuukauden intensiivisen luku-urakan aikana käyt läpi koealueen keskeiset teemat, opit näkemään syy- ja seuraussuhteet tapahtumien välillä sekä harjoittelet vastaustekniikkaa.

  Katso valmennuskurssit

   

  Oikeanlaisella vastaustekniikalla onnistut

  Historian valmennuskurssilla hiotaan valintakokeessa haastavaksi koettu vastaustekniikka kuntoon. Vaikka tiedollinen osaaminen olisikin kunnossa, jää opiskelupaikan saaminen usein kiinni puutteellisesta vastaustekniikasta. Historian valintakokeessa menestymisen kannalta keskeistä onkin rakentaa tietynlainen historianopinnoille tyypillinen vastaus, jolla osoitat osaamisesi.

  Omat haasteensa vastaamiseen tuovat myös kokeen lyhyt vastausaika ja rajattu vastaustila. Kurssillamme pääpaino on valintakoemateriaalin päätapahtumien ja keskeisten teemojen hahmottamisen ohella kirjoittamisella ja koevastausrakenteen opettelemisella. Vastaustekniikan harjoittelu historian valmennuskurssillamme tuo varmuutta koetilanteeseen.

 • Historian valintakoe 2023, Helsingin yliopisto

  Historian valinnoissa ei ole käytössä yhteisvalintaa, vaan jokainen yliopisto vastaa omista pääsykoevaatimuksistaan ja valintakäytännöistään. Valmennuskurssimme valmentaa Helsingin yliopiston vaatimusten mukaan.

  Keväällä 2023 Helsingin yliopiston historian koulutuksessa on kaikkiaan 32 aloituspaikkaa. 13 opiskelijaa valitaan koevalinnan kautta. 78 % aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille hakijoille.

  Valintakoevaatimukset

  Helsingin yliopiston valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman mukaisiin historian pakollisiin kursseihin (kurssit HI1–HI3) ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (kurssit HI4–HI6) sekä kokeessa jaettavaan aineistoon.

  Valintakoe käsittelee tiettyä aihepiiriä, joka julkaistaan 28.4.2023 Valintakokeen ennakkomateriaalit -sivulla. Hakija voi päättää itsenäisesti, millä tavoin perehtyy aihepiiriin.

  Valintakoe

  Valintakoe järjestetään 30.5.2023 klo 9–12.

  Valintakoe järjestetään digitaalisena kokeena

  Valintakoe sisältää yhden tai useamman soveltavan tehtävän, jotka perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan materiaaliin. Materiaali voi olla myös englanniksi. Tehtävät mittaavat historian perustietojen hallinnan lisäksi kykyä analysoida historiallisia lähteitä. Tämän lisäksi kokeen tehtävät mittaavat paitsi historian perustietojen hallintaa myös kokonaisuuksien hahmottamista. Vastauksen pisteytystä ei ratkaise nimien, vuosilukujen ja yksittäisten faktojen määrä vaan myös se, osaako hakija tietojensa avulla hahmottaa yleisempiä asiayhteyksiä.

  Valintakokeen arvostelu

  Valintakokeessa on 3 osaa. Osasta 1 voi saada 0–40 pistettä. Osista 2 ja 3 voi kummastakin saada 0–30 pistettä. Kaikilta kokeeseen osallistuneilta arvioidaan osat 1 ja 2, ja hakijat asetetaan niiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Kokeen osa 3 arvioidaan vain osissa 1 ja 2 parhaiten menestyneiltä 39 hakijalta. Osien pisteet lasketaan yhteen. Opiskelijoiksi valitaan parhaat pisteet saaneet hakijat.

 • Historian todistusvalinta 2023, Helsingin yliopisto

  Keväällä 2023 Helsingin yliopiston historian koulutuksessa on kaikkiaan 32 aloituspaikkaa. 19 opiskelijaa valitaan todistusvalinnassa suoraan ylioppilastodistuksen tai vastaavan tutkinnon perusteella. 15 todistusvalinnan paikkaa on varattu ensikertalaisille hakijoille.

  Hakijan ei tarvitse erikseen ilmoittaa, hakeeko hän todistusvalinnassa.

  Todistusvalinnassa pisteitä voi saada viidestä aineesta, maksimissaan 159,7 pistettä. Äidinkieli ja historian yo-arvosana pisteytetään kaikilta hakijoilta, ja lisäksi pisteytetään kolme muuta, hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta. Jos hakijalta puuttuu jokin aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa, mikäli kynnysehdot täyttyvät. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain joko pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä.

  Vanhamuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä.

  Viisi eniten pisteitä tuottavaa ainetta ovat:

  1. Historia
  2. Äidinkieli
  3. Pitkä matematiikka
  4. Pitkä kieli
  5. Fysiikka

  Yo-tutkinnon ja muiden vastaavien tutkintojen lähtöpisteytystaulukot löydät täältä: Historian todistusvalinnan pisteytys

  Voidakseen tulla valituksi todistusvalinnassa hakijan on saatava vähintään 90 todistuspistettä. Huomaathan, että tämä ei tarkoita todistusvalinnassa hyväksyntää vaan ylipäänsä mahdollisuutta tulla huomioiduksi todistusvalinnassa.

  Todistusvalinnassa otetaan huomioon viimeistään keväällä 2023 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 16.5.2023 mennessä. Yliopistot eivät vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä.

  Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, mutta kuitenkin viimeistään 29.5.2023 Oma Opintopolku -palvelussa. Hakijan on syytä varautua osallistumaan valintakokeeseen siltä varalta, että todistusvalinnan tulokset eivät valmistu ennen koetta.

 • Historian todistusvalinnan pisterajat 2020

  Alla olevista taulukoista löydät historian todistusvalinnan pisterajat. Koronan aiheuttamien valintakoehaasteiden vuoksi mm. Helsingin yliopiston todistusvalinnan pisterajaa laskettiin keväällä 2020. Tämän vuoksi todistusvalinnan perusteella hyväksyttävien pisterajat olivat keväällä 2021 korkeammat.

  Kaupunki Pisteraja
  Helsinki 121,7
  Joensuu 95,8
  Jyväskylä 102,1
  Oulu 95,9
  Tampere 101,8
  Turku 110,9

   

  Historian todistusvalinnan pisterajat 2021

  Kaupunki Pisteraja
  Helsinki  124,80
  Joensuu  96,60
  Jyväskylä  102,60
  Oulu  100,90
  Tampere  112,80
  Turku  106,30

   

  Linkki Opintopolkuun: Historian opiskelijavalinta, Helsingin yliopisto 2022

 • Mitä historian opiskelu on?

  Historian opinnot antavat valmiudet käsitellä suuria tietomääriä ja löytää niistä oleellinen asiasisältö. Opinnoissa kouluttaudutaan historian asiantuntijaksi, joilla on kyky arvioida historiallisia tapahtumia sekä tekstejä kriittisesti. Opintoihin kuuluu perehtyminen eri teemoihin ja aikakausiin sekä siihen, miten historiaa tutkitaan ja miten sitä on aikaisemmin tutkittu.

  Missä historiaa voi opiskella?

  Historiaa voi opiskella Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu), Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Oppiainevalikoima vaihtelee yliopistoittain ja jokaisessa on oma valintakoe.

  Mitä historian opintoihin kuuluu?

  Historian opetus jakaantuu useiksi eri oppiaineiksi, joita ovat muun muassa Suomen ja Skandinavian historia, yleinen historia, aate- ja oppihistoria sekä kulttuurihistoria. Historian opinnot ovat luonteeltaan yleissivistäviä ja tutkimustyöhön valmistavia. Opiskelija voi lisäksi suorittaa ammattiin valmistavan arkistoalan koulutuksen, museologian opinnot tai erikoistua arkeologiaan. Historian opettajaksi haluavat opiskelevat lisäksi kasvatustieteitä. Sivuaineita voi valita vapaasti omasta tiedekunnasta, muista tiedekunnista tai jopa eri yliopistoista. Suosittuja sivuaineita ovat esimerkiksi talous- ja sosiaalihistoria, poliittinen historia ja valtio-oppi.

  Historia työllistyminen ja työelämä

  Historia on mitä suurimmassa määrin yleissivistävä aine ja työllistyminen on moninaista. Työelämä historian parissa ja opiskelu antavat monenlaiset mahdollisuudet soveltavaa korkeakoulututkintoa painottaviin ammatteihin. Esimerkiksi journalistin työssä arvostetaan historian opiskelussa hyvin harjaantuvaa kirjoitustaitoa ja yleissivistystä. Historiaa opiskelleet päätyvät työelämässä tavallisesti historian aineenopettajiksi, tutkijoiksi, kirjasto-, arkisto- tai museoalan tehtäviin sekä erilaisiin tiedotuksen, julkisen hallinnon, järjestöjen ja kulttuurielämän tehtäviin. Opintoaikaiset suuntautumisvalinnat, aikaisempi työkokemus, harrastuneisuus ja henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet vaikuttavat opiskelijan tulevaan sijoittumiseen työelämässä.