Oikeustiede  •  09.02.2020

Juristin monipuoliset työmahdollisuudet

Yhteishaku 2020 lähestyy, mutta mietitkö vielä, mihin hakisit opiskelemaan? Harkitsetko kenties oikista, mutta mielikuvasi juristin ammatista perustuu lähinnä Suitsin ja Good Wifen dramaattisiin oikeudenkäynteihin ja pilvenpiirtäjissä sijaitseviin maineikkaisiin asianajotoimistoihin?

Oikeustieteellistä tutkintoa pidetään yleisesti arvostettuna ja hyvin työllistävänä alavaihtoehtona, mutta monilla saattaa olla kapea näkemys siitä, millaisia työskentelymahdollisuuksia oikeustieteen maisterin paperit tarjoavat. Tästä syystä kerromme, miten monipuolisissa tehtävissä juristit voivat toimia.

Lakimies eli juristi on yleisnimitys ylemmän oikeustieteellisen yliopistokoulutuksen suorittaneelle. Asianajaja nimitystä käytetään puolestaan juristista, joka on suorittanut erityisen Suomen Asianajajaliiton asianajajatutkinnon työskenneltyään ensin useamman vuoden alalla. Asianajaja eroaa juristista siten, että vain ensiksi mainittu voi edustaa asiakkaitaan oikeudessa.

Lakimiehen työ asianajotoimistossa voi pitää sisällään erilaisten oikeudenkäyntien, niin rikos- kuin riita-asioidenkin hoitamista. Työ koostuu tällöin suurelta osin oikeusjuttujen valmistelemisesta, kirjelmien kirjoittamisesta, yhteydenpidosta asiakkaiden kanssa sekä oikeudenkäynneistä. Oikeudenkäyntien ulkopuolella lakimiehen työnkuvaan voi kuulua välimiesmenettelyjä, veroneuvontaa, sukupolvenvaihdosten toteuttamista, perheoikeudellisten asiakirjojen, kuten testamenttien ja perukirjojen, laadintaa. Yritysjuristit voivat neuvoa yrityksen johtoa lakiasioissa ja ovat myös tärkeässä roolissa mukana toteuttamassa erilaisia yritysjärjestelyitä, kuten yritysrakenteiden muutoksia ja yrityskauppoja.

Myös monilla suuryrityksillä on omat lakiosastonsa, jotka hoitavat oman yrityksensä oikeudellisia asioita. Lakiosastot huolehtivat esimerkiksi yrityksen kansainvälisistä asioista, sopimusneuvotteluista ja sopimusten laatimisesta, tietosuoja-, työsuhde- ja IPR-asioista sekä yhtiöoikeudellisista asioista, kuten hallituksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjoista. Yritysten lakiasiainjohtajat ovat usein myös osa yrityksen johtoryhmää. Yritysten avustaminen voi tapahtua myös yrityksen ulkopuolelta konsultin roolissa. Konsultti toimii ulkopuolisena asiantuntijana, joka antaa erityisosaamiseensa liittyvää neuvontaa esimerkiksi juridiikan ja liiketoiminnan saralla.

Juristit voivat toimia mitä moninaisimmissa tehtävissä valtion, kuntien ja kaupunkien palveluksessa. Tuomioistuinten tuomarit ja viralliset syyttäjät ovat perinteisesti tunnetuimpia juristin virkoja valtiolla. Kuitenkin myös useimmissa korkeissa viroissa, kuten osastopäällikköinä ja ylitarkastajina työskentelee oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneita. Lisäksi esimerkiksi Puolustusvoimilla, Verohallinnolla ja ulosottovirastoissa vaaditaan juridista osaamista. Erilaisia työtehtäviä löytyy siis laidasta laitaan lainsoveltamisen, laillisuusvalvonnan ja täytäntöönpanotehtävien piiristä. Juristit osallistuvat myös aktiivisesti lainsäädännön valmisteluun esimerkiksi työskennellessään lainsäädäntötyöryhmissä ja käydessään kuultavina eduskunnan valiokunnissa.

Juristeja tarvitaan erilaisissa edunvalvontajärjestöissä, kuten ammattijärjestöissä ja työnantajaliitoissa. Järjestölakimiehen työtehtäviin kuuluu muun muassa liiton jäsenten oikeudellinen neuvonta, työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluihin osallistuminen sekä oikeudellinen kouluttaminen. Työ- ja sopimusoikeudellinen osaaminen onkin järjestölakimiehen ydinaluetta.

Ei tule myöskään unohtaa, että oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut voi toimia tutkijana tai opettajana. Korkeatasoinen oikeustieteellinen tutkimus takaa laadukkaan opetuksen tiedekunnissa, ja tutkimuksissa esiin nousseilla kannanotoilla voi olla suurikin merkitys niin lakeja valmisteltaessa kuin tuomareiden lainsoveltamisessa.

Monien juristien työ on nykypäivänä kansainvälistä, ja hyvä kielitaito on tärkeää. Erityisesti yritysmaailmassa sopimukset laaditaan pääsääntöisesti englanniksi. Juristeista on kysyntää myös Euroopan unionissa erilaisissa virkamiestehtävissä, tuomioistuimissa sekä lingvistijuristeina.

Edellä mainittujen ohella rahoitus-, vakuutus- ja perintäala, kuten tilintarkastusyhteisötkin ovat merkittäviä työllistäjiä. Lähes kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa tarvitaan oikeuden tuntemusta, joten juristi voi työskennellä monipuolisesti yhteiskunnan eri osa-alueilla. Oikeudellista neuvontaa tarvitaan entistä enemmän alalla kuin alalla, joten melkeimpä vain mielikuvitus on rajana sille, millaisiin tehtäviin juristi voi valmistuttuaan päätyä. Mainittakoon loppuun myös, että useat presidenteistämme ovat olleet juristeja.

Anniina ja Iida

Olemme Turun oikeustieteen valmennuskurssin tutorit Anniina ja Iida. Opiskelemme molemmat viidettä vuotta Turun yliopistossa oikeustiedettä. Anniina toimii neljättä ja Iida viidettä kertaa Valmennuskeskuksella tutorina, joten kokemusta pääsykoekuplassa elämisestä on jo useammalta vuodelta.